REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Art. 1. [Informacje podstawowe]

1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: www.zanocuje.pl (zwanej dalej „Stroną”).

2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Łukasz Kujawiak, przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Pomysłowy Web Łukasz Kujawiak z siedzibą w Sosnowcu (41-208), ul. Wojska Polskiego 8, NIP: 626-282-62-24.

3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:

 • poczty e-mail: kontakt@zanocuje.pl
 • telefonicznie: 730 04 03 02

4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 25.01.2023 r.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2. [Rodzaje i zakres świadczonych usług]

1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: odpłatna prezentacja oferty obiektów noclegowych oraz darmowe dostarczanie innych treści o tematyce turystycznej i podróżniczej.

2. Na Stronie istnieje możliwość wykupienia powierzchni reklamowej (zwanej dalej „Wizytówką”) służącej do promocji obiektów noclegowych. Wizytówka jest to pojedyncza podstrona na której istnieje możliwość prezentacji obiektu noclegowego – w tym w szczególności: umieszczenie zdjęć (10 zdjęć), opisu, cennika, danych kontaktowych, odnośników do strony internetowych oraz social mediów. Koszt prezentacji Wizytówki przez okres 365 dni to 299,00 zł netto (367,77 zł brutto).

3. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usługi płatne i bezpłatne:

 1. w ramach sklepu internetowego – sprzedaż powierzchni reklamowej (Wizytówki) przeznaczonej do prezentacji oferty obiektów noclegowych;
 2. w ramach prowadzonej Strony – darmowej wyszukiwarki oraz przeglądarki obiektów noclegowych;
 3. założenie darmowego konta użytkownika, co jest niezbędne do wykupienia powierzchni reklamowej (Wizytówki).

4. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

Art. 3. [Warunki techniczne do korzystania z usług]

1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:

 • urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
 • przeglądarkę internetową,
 • pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
 • adres aktywnej poczty e-mail, w celu rejestracji konta oraz dokonania zakupów na Stronie,

2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4 [Sklep internetowy – sprzedaż powierzchni reklamowej]

1. [Składanie zamówień]:

1) Składanie zamówień możliwe jest wyłącznie po założeniu konta użytkownika.
2) Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
3) Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny oraz e-mailowym potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
4) Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 3 dni, po tym terminie zamówienie automatycznie się anuluje.
5) Zamówienia są realizowane niezwłocznie po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy.
6) Usługodawca realizuje zamówienie poprzez udostępnienie możliwości publikacji oraz edycji Wizytówki obiektu noclegowego.

2. [Dokonywanie płatności]

1) Usługodawca umożliwia zapłatę: (1) za pośrednictwem operatora płatności internetowych lub (2) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy;
2) Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;

3. [Dostawa/Odbiór towaru]

1) Usługodawca sprzedaje powierzchnię reklamowa na Stronie (Wizytówkę).
2) Formularz edycji Wizytówki jest udostępniany każdemu użytkownikowi na jego indywidualnym koncie użytkownika.
3) Zakupiona Wizytówka jest aktywna i widoczna przez okres 365 dni. Po tym okresie istnieje możliwość ponownego jej wykupienia, na okres kolejnych 365 dni.
4) W przypadku problemów z publikacją lub edycją Wizytówki należy skontaktować się z Usługodawcą.

4. [Pozostałe informacje]

1) W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane na Stronie są cenami brutto.
2) Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (a) podałeś nieprawdziwe dane, uniemożliwiające dostarczenie zamówionej publikacji (b) nie opłaciłeś zamówienia w terminie (c) w publikowanej Wizytówce umieściłeś informacje mogące zostać uznane za obraźliwe lub niezgodne z prawem.

Art. 5 [Prawa konsumenta]

1. Każdej osobie, która dokonuje zakupu produktów lub usług jako konsument, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zobowiązany jesteś do złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Możesz skorzystać z znajdującego się na samym dole Regulaminu formularza, ale nie jest to obowiązkowe. Wystarczy jak wyślesz nam wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym produkcie lub usłudze z oświadczeniem, iż odstępujesz od umowy.

3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu wyślesz nam maila lub pismo.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i z tego powodu my zobowiązani jesteśmy zwrócić na Twoją rzecz poniesione przez Ciebie płatności, a Ty zobowiązany jesteś do zwrotu zakupionych produktów.

5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (o ile takie poniosłeś). Płatność może zostać przez nas wstrzymana do czasu otrzymania od Ciebie produktów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania. Twoje płatności zwrócimy Ci przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że zażądasz, abyśmy zwrócili Ci Twoje środki w inny sposób.

6. Produkty powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

7. W przypadku odstąpienia od umowy ciąży na tobie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Art. 6 [Konto użytkownika]

1. Użytkownik może założyć na Stronie swoje konto. Jest to usługa darmowa.

2. Posiadanie aktywnego konta jest warunkiem dokonywania zamówień na Stronie i jest niezbędne do wykupienia powierzchni reklamowej (Wizytówki) .

3. Konto zakłada się poprzez dedykowany formularz.

4. Dostęp do konta następuje po podaniu przez użytkownika ustalonych przez niego: loginu oraz hasła. Hasło powinno być trzymane przez użytkownika w poufności.

5. Konto może zostać w każdym czasie usunięte przez samego użytkownika.

Art. 7 [Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji]

1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia możecie kierować na adres: kontakt@zanocuje.pl

3. Reklamacja powinna zawierać:

 • Twoje imię oraz adres e-mail,
 • dokładny opis i powód reklamacji,
 • Twoje żądania, propozycje i wnioski.

4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.

5. Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.

Art. 8 [Rozwiązywanie sporów]

1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przeze mnie lub przez Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli złożyć sądowi powszechnemu.

2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy się, że sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.

3. Wyrażam zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów. Jeśli chcesz zgłosić przeciwko mnie jakąś sprawę może to zrobić elektronicznie pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 9 [Ochrona danych osobowych]

1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.zanocuje.pl/polityka-prywatnosci/

Art. 10 [Wzór formularza odstąpienia od umowy]

[WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Pomysłowy Web Łukasz Kujawiak ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec, kontakt@zanocuje.pl*

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Jesteś właścicielem obiektu noclegowego?

Chcesz skutecznie promować Twój biznes w internecie? Sprawdź naszą ofertę!